บันทึกการเรียนรายสัปดาห์

วันนี้ดิฉันได้เข้าเรียน รายวิชา ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉันได้สร้าง blog

ทำให้ฉันสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่ได้รับชมได้

1 ความคิดเห็น: